Mahal Home page

מח"ל הסדר

מסלול המתאים למסלול ישיבות ההסדר הציוניות, המשלב הן לימודים בישיבה והן שירות צבאי ביחידות שונות. השירות במסלול זה מתאים לבנים דתיים – תלמידי ישיבות ההסדר. המסלול משתנה מישיבה לישיבה, אך בעיקרון נשאר דומה: התחלת השירות בחיול (יום תחילת השירות בצה"ל) למשך מספר חודשים ללימודים בישיבה במעמד של"ת (שירות ללא תשלום), ולאחר מכן גיוס לפרק צבאי פעיל (ביחידה ובתפקיד בהתאם לשיבוץ שנקבע). בתום הפרק הצבאי חוזרים ללימודים בישיבה במעמד של"ת לתקופה נוספת עד תום השירות. אורך השירות הוא 21 חודשים, כשמתוכם 17 חודשים הם מפרק צבאי פעיל, ו-4 חודשים הם לימודים בישיבה במעמד של"ת.

 הרישום למסלול זה מתבצע בישיבת ההסדר שבה לומדים, באמצעות איגוד ישיבות ההסדר, הפועל בשיתוף פעולה עם האגף הביטחוני-חברתי.