Mahal Home page

מח"ל

מתנדבי חוץ לארץ

מסלול המח"ל מיועד לבני נוער יהודים ממדינות זרות המבקשים להתנדב לשירות צבאי ולהתגייס לצה"ל במעמד "תייר"